Výchovný poradce


Vážení žáci, rodiče a pedagogové,

funkci výchovného poradce na Střední průmyslové škole Hranice vykonávají učitelé:

 • Mgr. Daniela Grmolcová - maturitní obory
  • Konzultační místnost: A224
  • Konzultační hodiny: 
   sudý i lichý týden  
   po - pá 7:35 – 8:00
   po - pá 9:45 – 10:00
  • konzultace dále možno po předchozí domluvě
  • E-mail: grmolcovad@spshranice.cz
  • Tel.: 581 671 422     

 

 • Mgr. Jan Mlčůch - učební obory
  • Konzultační místnost: A218
  • Konzultační hodiny:  
   sudý i lichý týden  
   po - pá 7:35 – 8:00
   po - pá 9:45 – 10:00
  • konzultace dále možno po předchozí domluvě
  • E-mail: mlcuchj@spshranice.cz
  • Tel.: 581 671 426    

 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb. 

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Novelizace vyhláškou č. 244/2018 Sb. Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Novelizace vyhláškou č.239/2015 Sb. 

Konkrétní úkoly výchovného poradce

Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,• poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • reagovat na podněty žáků z elektronické schránky důvěry,
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

 

Výchovný poradce:

 • pomáhá žákům s výběrem vysokých škol
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium
 • pomáhá organizovat dny otevřených dveří
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol
 • připravuje a vede adaptační kurzy pro první ročníky
 • spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy
 • pořádá tématické přednášky v oblasti prevence drogových a jiných závislostí
 • sleduje specifické poruchy učení, navrhuje řešení včetně doporučení přestupu na školy jiného typu
 • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou a se školním psychologem
 • vede písemnou evidenci problémových žáků
 • zjištěné poznatky předává třídnímu učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, popř. pedagogické radě
 • dlouhodobě sleduje profesionální orientaci studentů, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným a talentovaným
 • zvláštní pozornost věnuje žákům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním období vede pohovory s neprospívajícími žáky organizuje pohovory s rodiči neprospívajících žáků všech těchto schůzkách vede průkaznou písemnou evidenci.
 • spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy a třídními učiteli