Informace pro uchazeče o studium maturitních oborů


INFORMACE PRO UCHAZEČE O PŘIJETÍ KE STUDIU MATURITNÍHO OBORU

NA SPŠ HRANICE - 1. kolo přijímacího řízení

čtyřleté obory vzdělání (a dvouleté nástavbové studium)*:

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba

36-43-M/01 Stavební materiály

39-08-M/01 Požární ochrana

23-43-L/51   Provozní technika*

33-42-L/51    Nábytkářská a dřevařská výroba*

*pokud bude v prvním kole vyhlášeno

Přihlašování

Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději

do 1. března 2019.  

Bude k dispozici  na následujících odkazech:

stránky školy www.spshranice.cz (předvyplněné)
www.msmt.cz
www.cermat.cz


Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro uchazeče o studium s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy) v pořadí podle svých preferencí.

Jednotnou zkoušku pak bude uchazeč skládat v prvním stanoveném termínu na té škole, kterou uvedl jako první v pořadí.
Uchazeč vykoná jednotnou zkoušku ve druhém stanoveném termínu na škole, která je uvedena jako druhá v pořadí.
Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu.


Důležitá poznámka:

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť.
Pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné!
Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem (není-li uchazeč plnoletý). Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku.
K přihlášce lze přiložit: rozhodnutí lékaře o zdravotním znevýhodnění uchazeče
- vyjádření pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra u uchazečů se speciálně vzdělávacími potřebami o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky;

- další doklady související s kritérii přijímacího řízení, které stanovil ředitel střední školy.

Na všechny obory na SPŠ Hranice je nutné potvrzení lékaře!


Termíny jednotných testů

Řádný termín konání jednotných zkoušek na SPŠ Hranice:

12. dubna 2019 v prvním stanoveném termínu
15. dubna 2019 ve druhém stanoveném termínu


Náhradní termín

Uchazeči, který se ze závažných důvodů ke zkoušce nedostaví a svou neúčast řádně omluví, je stanoven náhradní termín jednotné přijímací zkoušky na 13. a 14. května 2019.

V dalších kolech přijímacího řízení lze podat přihlášky na neomezený počet SŠ, které další kola vypsaly. Při vyhlášení dalších kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je možné podávat přihlášky ke vzdělávání. V rámci hodnocení výsledků přijímacího řízení může ředitel školy zohlednit výsledky jednotné přijímací zkoušky. Seznam volných míst ve studijních a učebních oborech v konkrétních SŠ bude zveřejněn na stránkách krajského úřadu.

Pozn.: V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.