Provozní řád


č. ŘA/002/09/14

Vstupem do tělocvičny se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto Provozního řádu a příslušným pokynům vedoucího tělocvičny. Nedodržení tohoto provozního řádu, případně nenahlášení závad a poškození zařízení v tělocvičně, vystavuje se vedoucí – oddíl vyloučení z provozu tělocvičen, zrušení smlouvy o pronájmu tělocvičny a zjištěné poškození mu bude dáno k úhradě.

 1. Využití tělocvičny je prováděno na základě celoročního rozvrhu – ve všedních dnech 7-22 hod, o víkendech dle objednávek.
 2. Nájemci jsou povinni sepsat s pronajímatelem smlouvu o pronájmu tělocvičen a řídit se touto smlouvou, především včas hradit cenu nájemného. Pokud nájemné nebude uhrazeno do 14-ti dnů po splatnosti, bude nájemci okamžitě zrušen pronájem!
 3. Od pondělí do čtvrtka si nájemci půjčují klíče na vrátnici DM, kam jsou povinni jej po svém odchodu opět vrátit! Páteční a víkendoví nájemci si proti podpisu a vratné záloze půjčí klíče u správce a po skončení je opět správci vrátí! Při ztrátě klíče uhradí nájemce náklady spojené s výrobou nového klíče či s výměnou zámků, případně mu nebude vrácena záloha!
 4. Vstupovat do tělocvičny lze jen ve vhodném a čistém cvičebním úboru a v čisté cvičební obuvi (platí i pro doprovod).
 5. Vstup do areálu školy (venkovní hřiště, tělocvična) je povolen studentům a návštěvníkům jen za přítomnosti vedoucího skupiny (učitel, trenér, vedoucí), který za ně zodpovídá po celou dobu od vstupu až do opuštění areálu.
 6. V tělocvičnách se každý musí chovat ukázněně, šetřit zařízení a dbát pokynů vedoucích. Přemisťovat nebo manipulovat s nářadím lze pouze na pokyn vedoucího.
 7. Do nářaďovny je možno vstupovat pouze za dohledu vedoucího. V nářaďovně je povinnost udržovat pořádek a zapůjčené nářadí vracet na původní místo.
 8. Jakékoliv poškození nářadí či zařízení okamžitě hlásit správci tělocvičny skrze vedoucího skupiny.
 9. Každý úraz ve školní TEV se musí okamžitě nahlásit vyučujícímu a zapsat do Knihy úrazů.
 10. Zákaz vstupovat do tělocvičen s jídlem, pitím (pouze v plastové lahvi), žvýkačkami a zákaz kouření v celém areálu školy!
 11. Zákaz vjíždět do budovy s kočárky a koly a zákaz jejich ukládání v budově školy!
 12. Zákaz vjíždět automobily do areálu školy a parkovat zde (s výjimkou zaměstnanců školy)!
 13. Do šaten v tělocvičnách je povinnost vstupovat zadní chodbou („špinavá zóna“). Šatny musí být vždy zavřeny zadními dveřmi do chodby, kterou přicházíte! V šatnách udržujte pořádek a nenechávejte zde cenné věci. Pronajímatel tělocvičen nezodpovídá za věci nájemců!
 14. Každý z vedoucích je zodpovědný za udržování pořádku v tělocvičnách, šatnách a přilehlých prostorech. Po opuštění tělovýchovného traktu vedoucí skupiny vždy provede kontrolu zavřených oken v tělocvičnách, v šatnách, v umývárně, na WC a chodbách, a zda je vypnuto osvětlení, neteče voda a při odchodu vždy zamkne vchod do budovy i bránu! Použité nářadí vrátí na původní místo!
 15. Přísný zákaz manipulace a lezení na branky na venkovním i vnitřním hřišti!

Důležitá telefonní čísla: IZS 112 | Rychlá záchranná pomoc 155 | Policie ČR 158 | Hasiči 150 | Městská policie 156