Prezenční výuka, testování a zkoušky v týdnu od 24. 5. 2021

21. 5 2021 Autor: Škrabal Petr

V týdnu od 24. 5. 2021 má již začít veškerá výuka prezenční formou, ovšem na pondělí 24. 5. a úterý 25. 5. 2021 se z důvodu konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky vyhlašuje ředitelské volno pro všechny žáky školy (nebude ani distanční výuka a ani praxe). Všichni žáci, s výjimkou maturujících ročníků, se budou tudíž testovat až ve středu 26. 5. 2021 podle přiloženého rozpisu testování ZDE, přičemž ve školních dílnách se bude postupovat podle doposud zavedeného principu postupného testování skupin a na domově mládeže se budou ubytovaní žáci testovat také v jednotlivých klubovnách na patrech (testovací místnost č. 2 se rozšiřuje na místnosti č. 2a až 2e v pořadí přízemí, 2. patro, 3. patro, 4. patro a 5. patro). V obou těchto případech by se měly ještě do vyčerpání zásob uplatňovat doposud využívané antigenní testy na Covid-19.

Ve středu 26. 5. 2021 proběhne poprvé testování v teoretické výuce výhradně pomocí nových testů typu Sejoy, které se liší od předchozích testů především prodlouženým časem k vyhodnocení na 20 minut, princip provedení pak zůstává velmi podobný. Instruktážní video je možné shlédnout na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo. Testování začíná jednotně v 7:30 hodin (veškeré 0. hodiny v teorii odpadají) v učebnách, které mají žáci v rozvrhu hodin pro 1. vyučovací hodinu uvedeného dne, přičemž žáci s respirátory vstupují (z důvodu pokračujícího uzavření školy pro cizí osoby - hlavní vchod bude uzamčen) výhradně těmito vchody:
-třídy oborů ME, IN, OK a ZA nouzovým vstupem v rohu dvora od Supermarketu Billa (který směřuje do zadního laboratorního traktu školy);
-třídy oborů PO, CH, ND, SM, NS, NN a ZN zadním vstupem do tělocvičny (nikoliv sportovní haly) ze strany dvora od domova mládeže.

Vchody budou otevřeny od 7:10 do 8:10 hodin a následně pro odchody žáků ze školy po výuce nebo na oběd (nikoliv v hlavní přestávku, kantýna bude v provozu). Pouze žáci, kteří budou den dopředu negativně otestováni na domově mládeže, se výjimečně testování ve škole v uvedený čas nemusí zúčastnit, a do školy přijdou stejným vstupem nejpozději v 7:55 hodin a předloží potvrzení testujícímu učiteli ve třídě (jde o jedinou výjimku, všichni ostatní = neubytovaní žáci se musí testování zúčastnit v čase od 7:30 hodin, přestože předloží další možné výjimky z testování - viz níže). Testujícím učitelem je vždy vyučující z 1. vyučovací hodiny daného dne.
Žáci se po vstupu do budovy v den testování nebudou vůbec stavovat do své šatní skříňky, ale půjdou přímo nejkratší cestou do příslušné učebny a sednou si na své místo. Znamená to, že v tento den testování se nebudou žáci výjimečně přezouvat, což ovšem neplatí pro následující dny výuky bez testování.

Pro veškeré testování platí i nadále dříve stanovené výjimky podle již několikrát uvedených odkazů, tyto výjimky je třeba doložit příslušným dokumentem (u nemoci COVID-19 nebo po očkování stačí předložit při prvním příchodu) nebo potvrzením lékaře (nestačí pouhé předložení SMS zprávy) a žáci ubytováni předem na domově mládeže předloží potvrzení o aktuálním negativním testování z domova mládeže v předepsaném čase testování ve škole nebo školních dílnách (popř. dle pokynu výše tj. na konci testování).

Pokud přichází žák na některé pracoviště školy později než v testovací den nebo hodinu, musí uvědomit před vstupem koordinátora testování na příslušném pracovišti o svém požadavku na testování (nejlépe domluvit 24 hodin dopředu): škola 774 842 894, školní dílny 725 745 061, domov mládeže 775 038 714.
Současně je třeba pozorně a důsledně sledovat změny rozvrhů hodin.
ZNOVU ZDŮRAZŇUJEME, ŽE V PRŮBĚHU PREZENČNÍ VÝUKY A DALŠÍCH AKTIVIT (UBYTOVÁNÍ ČI ZKOUŠEK) JE VE VŠECH PROSTORÁCH ŠKOLY NUTNÉ NOSIT RESPIRÁTOR I PŘES NEGATIVNÍ VÝSLEDEK ANTIGENNÍHO TESTU. Z TOHOTO NAŘÍZENÍ STÁLE NENÍ PŘÍPUSTNÁ V SOUČASNOSTI ŽÁDNÁ VÝJIMKA, TAKŽE ŽÁCI BEZ OCHRANY DÝCHACÍCH CEST MUSÍ BÝT Z VÝUKY, UBYTOVÁNÍ NEBO ZKOUŠEK VYLOUČENI.

V pondělí 24. 5. 2021 proběhnou didaktické testy z Matematiky a z Anglického jazyka a maturující žáci, kteří nebyli testováni od středy 19. 5. 2021 do pátku 21. 5. 2021 se budou povinně dotestovávat 30 minut před samotnými zkouškami podle rozpisu testování v příloze. V úterý 25. 5. 2021 navazují didaktické testy z Českého jazyka a literatury, po skončení testů nejpozději od 10:30 hodin proběhnou v návaznosti na pátek 21. 5. 2021 prezenční třídnické hodiny, kde maturanti obdrží poslední vysvědčení a dořeší výstupní listy. Ve středu 26. 5. 2021 pak proběhne ještě didaktický test z Německého jazyka. Více k časování zkoušek je na webu školy v záložce Maturitní zkoušky a v pozvánkách ke společné části maturity. Následuje pětidenní volno k přípravě na ústní maturity, které již bylo specifikováno dříve.

Maturující žáci se budou v průběhu ústních maturit testovat takto:
1) žáci ubytováni před ústní zkouškou na domově mládeže se otestují při příchodu na domov mládeže a potvrzení předloží při vstupu do budovy školy (vstupy maturantům budou ještě upřesněny);
2) ostatní neubytovaní žáci (dojíždějící a místní) se zúčastní testování v den před ústní zkouškou v některém z vypsaných časů v pokynech pro následující týdny (plánován je na výběr dopolední čas v 9:00 hodin nebo odpolední čas ve 14:00 hodin) - testovací místností zůstává v tomto případě (malá ) tělocvična.
Také zde se uplatní již opakovaně uváděné výjimky se všemi pokyny.

Ubytovaní žáci se již dopředu neohlašují, ovšem příjezd na DM je stále spojen s testováním nejpozději do 20:00 hodin (nedělní nástup je od 17:00 hodin). Žák, který není negativně testován, nesmí vstoupit do dalších prostor domova mládeže a bude se postupovat podle stejných zásad jako v prezenční výuce apod.
 

V uvedeném týdnu naposledy platí, že pokud má žák nebo zaměstnanec zájem o odběr stravy, musí se přihlásit buď přes přihlašovací portál nebo výjimečně telefonicky alespoň 24 hodin dopředu (na pondělí telefonovat v pátek). Vaří se dočasně 2 hlavní jídla, strávníci musí být otestováni v režimu školy nebo splňovat výše uvedené výjimky, výdej oběda na jídelně 11:00 až 12:00 hodin a od středy 26. 5. 2021 již bude výdej podle rozvrhu hodin, přičemž od stejného termínu bude školní kantýna otevřená od 7:30 do 11:00 hodin a u celodenní stravy se začnou od tohoto dne vařit již teplé večeře. Také ve školních dílnách bude výdej stravy podle běžného režimu odborného výcviku. Na jídelnách pokračuje omezení míst u stolů, čímž se prodlouží časy výdeje i konzumace jídla, s čímž je třeba počítat i v následující výuce.