Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb je uloženo školským zákonem (561/2004 Sb.) a specifikováno vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která je prováděcím předpisem k tomuto zákonu. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb. 

Na základě těchto předpisů bylo na naší škole v roce 2016 zřízeno Školní poradenské pracoviště (ŠPP), které zdarma zajišťuje odborné poradenské služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům přímo v prostorách školy.

Pracovníci ŠPP se zaměřují na prevenci problémů spojených se vzděláváním žáků, na jejich řešení, na pomoc žákům při těžkostech spojených se studiem. Pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, řeší výchovné problémy žáků, spolupracují s rodiči žáků, se státními institucemi i nestátními a neziskovými organizacemi.

Činnost ŠPP zajišťují školní psycholog, výchovní poradci, školní metodici prevence, koordinátor pro podporu vzdělávání, koordinátor pro práci s nadanými žáky a speciální pedagog.