Nadační fond

Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (dále jen NF) byl zapsán do nadačního rejstříku dne 22. března 1999.

Účelem fondu je:

  1. podpora a motivace studentů SPŠ Hranice k dosahování dobrých studijních výsledků i výsledků při mimoškolní činnosti v oblasti kultury, vědy a sportu.
  2. spoluúčast na odborných a vzdělávacích seminářích, kulturních a sportovních akcích pořádaných školou,
  3. v rámci finančních možností NF přispívat ke zkvalitňování vybavenosti učeben SPŠ Hranice s cílem zkvalitňovat vyučovací proces na této škole.

Nadační fond řídí tříčlenná správní rada, která se řídí platnými zákony, zakladatelskou listinou a přijatým statutem. Výše jmenované listiny a ostatní dokumenty spojené s činností NF jsou k nahlédnutí na webových stránkách.

Nadační fond SPŠ Hranice vybírá na začátku školního roku (září – říjen) pravidelný roční finanční příspěvek, který je dlouhodobě nastavený na částku 400 Kč za žáka maturitního oboru na školní rok / 200 Kč za žáka učebního oboru na školní rok.


NF neslouží k výdělečným účelům, proto jsou hlavním zdrojem jeho příjmů výše zmíněné příspěvky a finance, které nadační fond získává z akcí, na kterých se podílí jako spolupořadatel. Takto získané finanční zdroje jsou postupně v průběhu školního roku uvolňovány na podporu nejrůznějších aktivit žáků SPŠ Hranice v oblasti kultury, vědy a sportu, ale také k motivaci studentů k dosahování dobrých studijních výsledků.


Nejvyšší výdajovou položkou jsou příspěvky na odborné exkurze, dopravné a startovné na odborné a sportovní soutěže, odměny za dobré studijní výsledky a výbornou reprezentaci školy v odborné, sportovní a kulturní oblasti, upomínkové předměty pro absolventy maturitních a učebních oborů apod.


Finanční příspěvek je vybírán od žáků prostřednictvím třídních učitelů v hotovosti. V případě, že se rodiče rozhodnou darovat větší částku, je nutné kontaktovat Ing. Lenku Kandlerovou.

Odůvodnění navýšení příspěvku do Nadačního fondu

Kontakt:

Ing. Kandlerová Lenka

Předsedkyně správní rady NF

Skip to content