Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Článek 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

Článek 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny schůzí se stanoví s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.

Článek 3

Zasedání školské rady svolává předseda školské rady a v jeho nepřítomnosti kterýkoli z členů školské rady. Podklady pro jednání zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Článek 4

Program jednání navrhuje předseda školské rady, v jeho nepřítomnosti ten člen školské rady, který svolal zasedání. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, příp. ředitele či zřizovatele školy. Program, podklady pro jednání školské rady, návrhy a připomínky musí být členům školské rady a řediteli školy doručeny aspoň 10 dní před zasedáním školské rady v písemné formě nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Článek 5

Školská rada na začátku zasedání schvaluje navržený program a dále jedná podle něj. Nejprve vyhodnotí úkoly vyplývající z předchozích zasedání, poté projedná nové návrhy a připomínky.

Článek 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů.

Článek 7

Zápis ze zasedání pořizuje pověřený člen školské rady a podepisuje předseda. Zápis obdrží e-mailem kromě členů školské rady i ředitel školy. O výsledcích svého jednání školská rada informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy.

Článek 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Článek 9

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 19.7.2021

Důležité dokumenty

Zápisy z jednání

Přítomní členové:

  Mgr. Š. Březinová

  Mgr. P. Lazecká

  p. B. Kajnar

  p. K. Vlasáková

  p. P. Hrazdilová

Přítomní hosté:

  Ing. I. Doležel

  Ing. M. Střílková

Program jednání:

 1. Představení jednotlivých členů Školské rady
 2. Volba předsedy ŠR
 3. Schválení Jednacího řádu Školské rady
 4. Seznámení s úkoly ŠR
  • ŠR se vyjadřuje k návrhům ŠVP a k jejich uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a stipendijní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na další rok
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy
 5. Projednání rozpočtu a hospodaření školy
 6. Informace o výsledcích Maturitních zkoušek, Závěrečných zkoušek učňovských oborů a o Přijímacím řízení
 7. Další informace o škole
  • počty žáků v jednotlivých oborech
  • informace ohledně distanční výuky
  • seznámení s jednotlivými obory vzdělávání na naší škole
  • informace o DM
 8. Informace o akcích a projektech pro další školní rok
  • rekonstrukce školy
  • oprava střechy na části pracoviště Partyzánská
  • spolupráce s firmami
  • projektové dny
  • Šablony SŠ
  • DVPP
  • projekt IKAP
  • poradní sbory jednotlivých oborů vzdělávání
  • nábory žáků na základních školách
 9. Diskuse

 

Závěry a usnesení z jednání:

 1. Předsedkyní ŠR na další funkční období byla zvolena Mgr. Š. Březinová
 2. Jednací řád ŠR SPŠ Hranice byl jednoznačně schválen a nabývá účinnosti dnem 19.7.2021
 3. Další jednání ŠR bylo stanoveno na říjen 2021.

 

Dne 19.7. 2021 zapsala Mgr. Š. Březinová

Přítomní členové:

  Mgr. Š. Březinová

  Ing. M. Čoček

  p. B. Kajnar

  p. K. Vlasáková

Přítomní hosté:

  Ing. I. Doležel

  Bc. L. Hynčica

  p. D. Nesvatbová

Omluveni:

  p. P. Hrazdilová

  Mgr. P. Lazecká

Program a projednávání ŠR:

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020–2021
  • informace o počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělávání
  • přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků
  • údaje o přijímacím řízení
  • údaje o výsledcích vzdělávání žáků
  • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
  • údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
  • údaje o výsledcích inspekční činnosti
  • základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
  • údaje o realizovaných projektech
  • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
  • údaje o Nadačním fondu
  • údaje o spolupráci s odborovou organizací
  • další údaje: ICT na škole, Školní poradenské pracoviště, EVVO, Žákovská rada, Poradní sbor rodičů, Domov mládeže, Školní jídelna, spolupráce se sociálními partnery, vývoj počtu žáků na SPŠ Hranice
 2. Informace o výsledcích opravných maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek učňovských oborů
 3. Informace o výsledcích přijímacího řízení
 4. Informace o Plánu rozvoje SPŠ Hranice na roky 2020 až 2022
  • zvyšování kvality vzdělávacího procesu
  • posilování PR a podpora rozvoje polytechnického vzdělávání
  • podpora zlepšování výsledků vzdělávání
  • rozšiřování kompetencí pracovníků
  • prohlubování spolupráce s odbornými firmami a dalšími partnery
  • vylepšování vzdělávacích podmínek prostřednictvím investic, oprav a rekonstrukcí
 5. Informace k Almanachu k 75. výročí školy
 6. Informace k investičním požadavkům SPŠ Hranice
 7. Diskuse

Usnesení:

 1. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020–2021
 2. Další jednání ŠR bylo stanoveno na červen 2022.

 

Dne 13. 10. 2021 zapsala Mgr. Štěpánka Březinová

Přítomní členové:

Mgr. Š. Březinová

Mgr. P. Lazecká

Ing. M. Čoček

p. B. Kajnar

p. K. Vlasáková

Přítomní hosté:

Ing. I. Doležel

Ing. M. Střílková

Omluveni:

p. P. Hrazdilová

 

Program a projednávání ŠR:

 1. Informace ohledně přijímacího řízení
  • informace o předpokládaném počtu žáků přijatých do prvních ročníků po prvním a druhém kole přijímacího řízení
  • doposud bylo zapsáno 12 žáků do oboru ST, 14 OK, 18 IN, 8 MNC+ST, 18 ACH, 10 NDV, 4 SM, 30 PO, nástavbové studium celkem 18 žáků
 2. Informace o výsledcích maturitních zkoušek
  • z celkového počtu 100 maturujících žáků ( z toho 97 ze tříd běžného školního roku) neprospělo 31( z toho 29 ze tříd běžného školního roku), což je ve srovnání s jarním obdobím předchozího školního roku mírné zlepšení z 31, 07% na 31,00%
  • výsledky MZ řadí školu do průměru středních škol ČR
  • na ocenění HK bylo nominováno 9 žáků oboru Aplikovaná chemie a 2 žáci oboru Mechanik strojů a zařízení
 3. Informace o výsledcích závěrečných zkoušek žáků učňovských oborů
  • z celkového počtu 31 žáků, kteří konali závěrečné zkoušky, prospělo 27 žáků, neprospěli 4, přičemž 3 žáci uspěli s vyznamenáním a 2 žáci bylo nominováno na ocenění HK
 4. Informace o hospodaření školy za rok 2021
  • za minulý rok byl hospodářský výnos z hlavní a doplňkové činnosti kladný a bude převeden do rezervního fondu. Příjmy čerpáme kromě dotací především za ubytování, produktivní práci žáků, dary od sponzorů,  z projektu Erasmus, v doplňkové činnosti je to ubytování pro cizí osoby, pronájmy nemovitého majetku, kurzy a školení. Náklady byly hlavně na provoz školy, opravy a také plánované investice- nákup nového serveru, vybavení DM atd.
  • do 29.6.2022 musí být vytvořen rozpočet na následující 3 roky, do roku 2025. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný.
 5. Další informace
  • další údaje: ICT na škole, Školní poradenské pracoviště, EVVO, Žákovská rada, školní akce, spolupráce s partnery
  • informace k investičním požadavkům SPŠ Hranice
 6. Diskuse

Závěry:

Členové ŠR byli informování i výsledcích přijímacího řízení, maturitních zkoušek a zkoušek učňovských oborů. Také byli seznámeni s hospodařením školy a s plánovými akcemi do příštích let.

Dne 22.6.2022 zapsala Mgr. Štěpánka Březinová

Přítomní členové:

Mgr. Š. Březinová

p. K. Vlasáková

Ing. M. Čoček

Mgr. P. Lazecká

Přítomní hosté:

Ing. I. Doležel

Omluveni:

p. P. Hrazdilová

p. B. Kajnar

Program a projednávání ŠR:

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021–2022
  • informace o počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělávání
  • přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků
  • údaje o přijímacím řízení
  • údaje o výsledcích vzdělávání žáků
  • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
  • údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
  • základní údaje o hospodaření školy za rok 2021
  • údaje o realizovaných projektech
  • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
  • údaje o Nadačním fondu
  • údaje o spolupráci s odborovou organizací
  • další údaje: ICT na škole, Školní poradenské pracoviště, EVVO, Žákovská rada, Poradní sbor rodičů, Poradní sbory zaměstnavatelů, Domov mládeže, Školní jídelna, spolupráce se sociálními partnery, vývoj počtu žáků na SPŠ Hranice
 2. Projednání a schválení nového Školního řádu
  • ve Školním řádu došlo k menším úpravám, které se týkaly změny čísla zákona, který se zabývá používáním a přechováváním omamných látek
 3. Projednání a schválení Vnitřního řádu Domova mládeže
  • ve Vnitřním řádu DM byla upravena povinnost rodičů či zletilých žáků opustit DM ihned po zjištění nákazy infekční či jinou nakažlivou nemocí
 4. Informace o výsledcích opravných maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek učňovských oborů
 5. Informace o výsledcích přijímacího řízení
 6. Další informace
  • zvyšování kvality vzdělávacího procesu
  • posilování PR a podpora rozvoje polytechnického vzdělávání
  • podpora zlepšování výsledků vzdělávání
  • rozšiřování kompetencí pracovníků
  • prohlubování spolupráce s odbornými firmami a dalšími partnery
  • vylepšování vzdělávacích podmínek prostřednictvím investic, oprav a rekonstrukcí
 7. Informace o zapojení do projektu IKAP a IROP
 8. Informace o plánovaném zateplení školy
 9. Diskuse

Usnesení:

 1. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2021–2022
 2. ŠR schválila Školní řád
 3. ŠR schválila Vnitřní řád Domova mládeže
 4. Další jednání ŠR bylo stanoveno na červen 2023.

 

Dne 6. 10. 2022 zapsala Mgr. Štěpánka Březinová

Přítomní členové:

Mgr. Š. Březinová

p. B. Kajnar

p. K. Vlasáková

p. P. Hrazdilová

Přítomní hosté:

Ing. I. Doležel

Ing. M. Střílková

Omluveni:

Ing. M. Čoček

Mgr. P. Lazecká

 

Program a projednávání ŠR:

 1. Informace ohledně přijímacího řízení
  • informace o předpokládaném počtu žáků přijatých do prvních ročníků po prvním až třetím kole přijímacího řízení
  • doposud bylo zapsáno 5 žáků do oboru ST, 4 OK, 18 IN, 24 MS, 28 ACH, 12 NDV, 7 SM, 30 PO, nástavbové studium celkem 13 žáků
 2. Informace o výsledcích maturitních zkoušek
  • z celkového počtu 74 maturujících žáků (z toho 65 ze tříd běžného školního roku) prospělo či prospělo a vyznamenáním 54, neprospělo 20 (z toho 14 ze tříd běžného školního roku), což je ve srovnání s jarním obdobím předchozího školního roku celkové zlepšení-procento neúspěšnosti je 22,97 % (včetně opakujících žáků), a 21,54 % prvomaturantů 2023
  • výsledky MZ řadí školu do průměru středních škol ČR
  • na ocenění HK bylo nominováno 8 žáků – 3 z oboru Aplikovaná chemie, 3 žáci oboru Mechanik strojů a zařízení, 1 žák oboru Nábytkářská a dřevařská výroba a 1 žák téhož oboru nástavbového studia
 3. Informace o výsledcích závěrečných zkoušek žáků učňovských oborů
  • z celkového počtu 30 žáků, kteří konali závěrečné zkoušky, prospělo 25 žáků, neprospěl 1, přičemž 4 žáci uspěli s vyznamenáním a 3 žáci byli nominováni na ocenění HK
 4. Informace o hospodaření školy za rok 2021

Za minulý rok byl hospodářský výnos z hlavní a doplňkové činnosti kladný a bude převeden do rezervního fondu. V letošním roce má škola v plánu finanční prostředky z rezervního fondu v plné výši použít na investiční výdaje, a to na pořízení učebních pomůcek, pořízení nerezových umyvadlových žlabů do objektu dílen a opravy podlah v dílnách a na DM.

Příjmy čerpáme kromě dotací především za ubytování, produktivní práci žáků, dary od sponzorů, příspěvky od zřizovatele, z projektu Erasmus a Šablon, z pojistných událostí. V doplňkové činnosti je to ubytování pro cizí osoby, pronájmy nemovitého majetku, kurzy a školení.

Náklady byly hlavně na provoz školy, opravy a také plánované investice- nákup nového serveru, plamenového fotometru, zahradního traktoru, atd.

Od července letošního roku je prioritou kompletně připravená investiční akce, která dořeší výměnu oken a zateplení plášťů včetně nového odvětrání v budově školy.

Do 4.7.2023 musí být vytvořen rozpočet na následující 3 roky, do roku 2026. Rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný.

 1. Další informace
  • další údaje: ICT na škole, Školní poradenské pracoviště, EVVO, Žákovská rada, školní akce, spolupráce s partnery
  • informace k Plánu rozvoje SPŠ Hranice na roky 2023-2025
 2. Diskuse

Závěry:

Členové ŠR byli informování i výsledcích přijímacího řízení, maturitních zkoušek a zkoušek učňovských oborů. Také byli seznámeni s hospodařením školy, s Plánem rozvoje SPŠ Hranice na roky 2023 až 2025 a s plánovými akcemi do příštích let.

Dne 22.6.2023 zapsala Mgr. Štěpánka Březinová

Přítomní členové:

Mgr. Š. Březinová

K. Vlasáková

B. Kajnar

Přítomní hosté:

Ing. I. Doležel

Omluveni:

P. Hrazdilová

Ing. M. Čoček

Mgr. P. Lazecká

Program a projednávání ŠR:

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2022–2023
  • informace o počtu žáků v jednotlivých oborech vzdělávání
  • přehled pedagogických a nepedagogických pracovníků
  • údaje o přijímacím řízení
  • údaje o výsledcích vzdělávání žáků
  • údaje o prevenci sociálně patologických jevů
  • údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
  • údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
  • základní údaje o hospodaření školy za rok 2022
  • údaje o realizovaných projektech
  • údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
  • údaje o Nadačním fondu
  • údaje o spolupráci s odborovou organizací
  • další údaje: ICT na škole, Školní poradenské pracoviště, EVVO, Žákovská rada, Poradní sbor rodičů, Poradní sbory zaměstnavatelů, Domov mládeže, Školní jídelna, spolupráce se sociálními partnery, vývoj počtu žáků na SPŠ Hranice
 1. Projednání a schválení nového Školního řádu
  • ve Školním řádu došlo k menším úpravám:
  • došlo k přejmenování školní restaurace ze Scolarestu na Primirest
  • došlo k přejmenování ulice Teplická na Partyzánskou
  • došlo k drobným úpravám týkajícím se hygienických opatření během mimořádných událostí
 2. Projednání a schválení Vnitřního řádu Domova mládeže
  • ve Vnitřním řádu DM byly upraveny doby návštěv ubytovaných žáků
  • došlo k přejmenování školní restaurace na Primirest
  • došlo k drobným úpravám časového harmonogramu dne
  • došlo k úpravě doby používání kuchyněk a studoven
  • došlo ke změně v článku 15, který se týká onemocnění žáka na DM
  • došlo ke změně v omlouvání žáků během nepřítomnosti
  • upravil se článek 18 týkající se návykových látek
  • upravila se hygienická opatření během mimořádných událostí a epidemií
 3. Informace o výsledcích opravných maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek učňovských oborů
 4. Informace o výsledcích přijímacího řízení
 5. Další informace
  • zvyšování kvality vzdělávacího procesu
  • posilování PR a podpora rozvoje polytechnického vzdělávání
  • podpora zlepšování výsledků vzdělávání
  • rozšiřování kompetencí pracovníků
  • prohlubování spolupráce s odbornými firmami a dalšími partnery
  • vylepšování vzdělávacích podmínek prostřednictvím investic, oprav a rekonstrukcí
 6. Informace o zapojení do projektu IKAP a IROP
 7. Informace o probíhající rekonstrukci školy
 8. Diskuse

Usnesení:

 1. ŠR schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2022–2023
 2. ŠR schválila Školní řád
 3. ŠR schválila Vnitřní řád Domova mládeže
 4. Další jednání ŠR bylo stanoveno na červen 2024.

Dne 5. 10. 2023 zapsala Mgr. Štěpánka Březinová

Skip to content