Výchovní poradci

Výchovný poradce pro maturitní obory

Grmolcová Daniela

Mgr. Grmolcová Daniela

sudý i lichý týdenčas
út–pá7:35–8:00
út–pá9:40–10:00

Konzultace dále možno po předchozí domluvě

Výchovný poradce pro učební obory

Mlčůch Jan

Mgr. Mlčůch Jan

sudý i lichý týdenčas
út–pá7:35–8:00
út–pá9:40–10:00

Konzultace dále možno po předchozí domluvě

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláškou č.197/2016 Sb. 

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. Novelizace je dána vyhláškou č. 244/2018 Sb. Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., novelizace vyhláškou č.239/2015 Sb. 

Výchovný – kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci. 

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky zahrnuje tyto činnosti:
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • reagovat na podněty žáků z elektronické schránky důvěry,
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

 

Výchovný poradce:

 • pomáhá žákům s výběrem vysokých škol,
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium,
 • pomáhá organizovat dny otevřených dveří,
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol,
 • připravuje a vede adaptační kurzy pro první ročníky,
 • spolupracuje při vyhodnocování dotazníků zadávaných ředitelem školy,
 • pořádá tematické přednášky v oblasti prevence drogových a jiných závislostí,
 • sleduje specifické poruchy učení, navrhuje řešení včetně doporučení přestupu na školy jiného typu,
 • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou a se školním psychologem,
 • vede písemnou evidenci problémových žáků,
 • zjištěné poznatky předává třídnímu učiteli, učiteli jednotlivých předmětů,
 • dlouhodobě sleduje profesionální orientaci studentů, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž žákům nadaným a talentovaným,
 • zvláštní pozornost věnuje žákům problémovým z hlediska prospěchu nebo chování a dále pak žákům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí,
 • poskytuje individuální porady žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním období vede pohovory s neprospívajícími žáky, organizuje pohovory s rodiči neprospívajících žáků a o všech těchto schůzkách vede průkaznou písemnou evidenci,
 • spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy a třídními učiteli.
Skip to content