Historie školy

SPŠ Hranice …škola, kde začne tvoje kariéra, tak zní slogan na letácích a plakátech školy, jejíž významné výročí si právě připomínáme. Ono citované heslo není jen jakousi prázdnou reklamní formulí lákající v silné konkurenci středních škol žáky devátých tříd. Snaží se vybídnout k zamyšlení, proč a pro koho je škola dobrá. V období, kdy ekonomika naší země postrádá odborníky v mnoha tradičních průmyslových oborech, je pro řadu mladých lidí studium na této škole opravdu dobrou perspektivou. Podle průzkumů zaměstnanosti absolventů, které škola každoročně provádí, drtivá většina absolventů, pokud nepokračují dále ve studiu, krátce po maturitě či vyučení získá své první zaměstnání.

Významná jubilea nabízejí příležitost k určitému poohlédnutí se a bilancování. Hranická SPŠ, jejíž základ se zrodil právě před sedmdesáti lety, prošla v průběhu sedmi desetiletí mnoha významnými proměnami. Nahlédněme v krátkém přehledu do její historie a historie jednotlivých oborů.

Současná Střední průmyslová škola, která patří k největším středním školám v Olomouckém kraji, je výsledkem postupného spojování a začleňování jednotlivých, původně samostatných, odborných škol a oborů. Roku 1946, tedy před 70 lety, vznikla v Hranicích, nejprve jako pobočka Střední lesnické školy, Vyšší pilařsko-dřevařská škola, která připravovala absolventy pro potřeby dřevozpracujícího průmyslu, jež má ve zdejším regionu staletou tradici. Od roku 1948 sídlila škola v prostorách bývalé Hospodářské školy na Motošíně.

Obor Stavební materiály má své počátky v roce 1951, kdy ještě jako součást hranického gymnázia byl otevřen pod názvem Výroba cementu a vápna. Roku 1953 vznikla samostatná Průmyslová škola cementářská, která v průběhu let měnila svůj název i působiště.

Roku 1961 byl dobudován současný školní areál na Studentské ulici, určený původně pouze pro obor Stavební hmoty, kam byly obě školy přestěhovány. Během let 1969 až 1971 se do objektu hranické průmyslovky postupně přestěhoval z Přerova také obor Aplikovaná chemie.

K významným změnám došlo zejména na přelomu tisíciletí, kdy v rámci optimalizace středních škol dochází v roce 2000 ke spojení Střední průmyslové školy se Středním odborným učilištěm strojírenským Hranice (dříve Učiliště Sigma Hranice), jež mělo také svou bohatou historii.

Počátky učňovského školství v Hranicích sahají do válečného roku 1940, kdy při továrně na výrobu čerpadel „Antonín Kunz“ vzniklo středisko pro přípravu většího počtu odborných pracovníků pro rostoucí potřeby válečné výroby.

Od roku 1953 byla výuka učňů prováděna v rámci tzv. Učiliště státních pracovních záloh. Tou dobou již výuka probíhala v nynějších objektech v Teplické ulici, bývalé městské nemocnici. Od roku 1957 nesla škola název „Odborné učiliště n.p. Sigma Hranice“. Roku 1964 byla v areálu učiliště vybudována nová soustružnická hala pro praktickou výuku. V roce 1966 byl pro potřebu ubytování většího počtu žáků dojíždějících z nejrůznějších částí tehdejší ČSR otevřen přímo v areálu nový domov mládeže s kapacitou pro 240 ubytovaných. Od 1. 9. 2006 je pod správou SLŠ Hranice.

V roce 1972 vznikla při učilišti moderní víceúčelová sportovní hala, k níž byla později přistavena také hala tenisová. Hala byla využívána nejenom pro potřeby žáků školy, ale i široké veřejnosti. Od roku 2014 je pronajata společnosti NAPARIA.

Roku 1977 byla v učilišti zahájena výuka čtyřletých učebních oborů s maturitou. V průběhu 70. a 80. let se zde vystřídala výuka celé řady technických oborů např. Soustružník kovů, Frézař, Brusič, Provozní zámečník, Strojní zámečník, Mechanik – opravář, Elektrikář.

Na počátku 80. let prošla rozsáhlou rekonstrukcí také budovy školy, přibyla nová přístavba s šesti prostornými posluchárnami a laboratoří elektro. Škola tehdy byla vybavena vlastním televizním okruhem pro potřeby audiovizuální výuky. Vlivem poklesu zájmu o dělnické profese na počátku 90. let došlo na SOU výraznému poklesu počtu žáků. Některé tradiční strojírenské obory byly nahrazeny jinými např. Technickoadministrativní pracovník, či Instalatér. Těžkou ranou byla také povodeň v červenci 1997, kdy se celý areál ocitl pod vodou.

Od 1. 9. 2000, v rámci optimalizace školství v Olomouckém kraji, bylo SOU strojírenské Hranice sloučeno s hranickou SPŠ jako SPŠ a SOU Hranice. Od 1. 9. 2005 nesl tento právní subjekt název Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské (SOŠp a SOUs Hranice). V současné době škola vystupuje jako jednotný právní subjekt pod názvem Střední průmyslová škola Hranice (zkráceně SPŠ Hranice).

V průběhu posledních deseti let došlo k plnému propojení a ustálení organizační struktury školy a pedagogického sboru. Veškerá teoretická výuka, která původně probíhala ve dvou budovách, tj. na Studentské ulici, kde také sídlilo vedení školy a na Teplické ulici, kde byla soustředěna výuka strojírenských a učňovských oborů, byla od školního roku 2011 – 2012 soustředěna do areálu SPŠ na Studentské ulici.

Poslední desetiletí proběhlo v duchu postupné generační výměny pedagogického sboru a vedení školy a také zavádění nových technologií do výuky. Díky iniciativě řady pracovníků školy bylo možno v rámci nejrůznějších realizovaných projektů vybavit veškeré výukové prostory novými tabulemi, lavicemi, počítačovými terminály, projektory… Některé učebny byly vybaveny interaktivní tabulí.  

V současné době poskytuje škola odborné vzdělání v pěti čtyřletých maturitních oborech –  Aplikovaná chemie, Mechanik strojů a zařízení (Mechanik CNC strojů), Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavební materiály a Požární ochrana; třech tříletých učebních oborech – Strojní mechanik (Zámečník), Obráběč kovů a Instalatér; dále ve dvou oborech dvouletého nástavbového studia – Provozní technika a Nábytkářská a dřevařská výroba. Lze si také rozšířit kvalifikaci formou zkráceného studia.

Výuka je soustředěna ve dvou areálech. Teoretická v areálu na Studentské ulici, jehož součástí je, kromě budovy školy s učebnami a laboratořemi, také budova domova mládeže s jídelnou a dvě sportovní haly. Odborný výcvik z větší části probíhá na ulici Teplická. Součástí tohoto objektu je instalatérská dílna, obrobna, svařovna, zámečnická dílna a také dřevařská a nábytkářská dílna vybavená moderními stroji pro obrábění dřeva. V nedávné době bylo uvedeno do provozu moderní technologické a obráběcí centrum, které umožňuje žákům strojírenských oborů připravovat se na práci se současnými typy CNC strojů.

V současné době na škole studuje cca 470 žáků. Výuku (učitelé, učitelé OV, vychovatelé DM) a provoz školy (úklid, správa budov, administrativa…) zajišťuje v současné době 81 kmenových zaměstnanců a 6 externích spolupracovníků. Počínaje školním rokem 2014-15 poskytuje stravování v prostorách jídelny firma Scolarest.

Skip to content